دکترواعظی : صداقت و راستگویی کلید کار روابط عمومی است

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همایش سراسری روابط عمومی های وزارت ارتباطات و مجموعه های وابسته گفت: صداقت و راستگویی کلید کار روابط عمومی است چراکه مردم فهیم ایران اسلامی همواره عملکرد مارا تحلیل می کنند. دکترواعظی : صداقت و راستگویی کلید کار روابط عمومی است


  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات ،دکتر واعظی براحترام  به حقوق مردم وجامعه تاکیدکرد و ادامه داد: دولت نباید خودرا قیم مردم بداند  بلکه لازم است؛ خدمتگزاری و احترام به حقوق شهروندی را، دردستورکار خود قراردهد.


  وی با اشاره به اینکه اولین قدم انحراف آن است که هر مقام مسئولی احساس کند که فقط او می فهمد افزود: لازم است  با احساس مسئولیت  اجتماعی  تحمل شنیدن نظرات مخالف را داشته باشیم.


  وزیر ارتباطات شجاعت در کار حرفه ای روابط عمومی را مهم برشمرد و ادامه داد: اگر بخواهیم ملاحظات فراگیر داشته باشیم ناچار به خودسانسوری خواهیم شد.


  واعظی با تاکید برانتقادپذیری اظهارکرد: نباید درمقابل مخالفینی که از تخریب استفاده می کنند پاسخ ما نیز با روش تخریبی باشد.


  وی با بیان اینکه لازم است علاوه بر برگزاری همایش ، یافته ها و دستاوردهای آن را در عمل اجراکنیم افزود:امیدواریم ارتباط با مردم را حفظ کنیم و نسبت به آنها پاسخگو باشیم.


  وزیر ارتباطات تصریح کرد : لازم است با زبان مردم سخن بگوییم و از به کاربردن الفاظ فنی و مهندسی دربیان اقدامات وزارت ارتباطات و دستگاههای دولتی، خودداری کنیم وبا تغییر ادبیات خود منظورمان را درست به افکار عمومی منتقل کنیم.


  وی سرعت عمل و تاثیر آن در حرفه ای گری روابط عمومی  راضروری دانست  وگفت: دقت و پختگی نیز نباید فدای سرعت عمل قرارگیرد.


  واعظی با اشاره به اینکه روابط عمومی عضو پویا دربدنه هردستگاه و سازمانی است ادامه داد: موضوعات مورد بحث در روابط عمومی  همواره درحال تغییر است که این امر برخورداری از نوآوری ، ابتکار و استفاده از جدیدترین تکنولوژی های ارتباطی را می طلبد.


  وی بر به کارگیری روش های غیرمستقیم درکارروابط عمومی حرفه ای تاکید کرد و افزود:باید بدانیم درهرزمینه ای ازچه رسانه ای برای تاثیرگذاری بیشتر استفاده کنیم.


  واعظی حرفه ای گری و اخلاق را دواصل جدانشدنی از روابط عمومی دانست و ادامه داد: بدون توجه به مطالبات مردم و فعالیت در اتاق ها ی بسته نمی توان به مردم خدمت کرد.


  وزیر ارتباطات  تصریح کرد:کار روابط عمومی، تخصصی و پیچیده است و باید با اطلاع  از امور سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودرا از حاشیه های حزبی و سیاسی دور کند.