دکتر واعظی: توفیق علمی در هر جامعه ای درگرو ارج نهادن به صاحبان اندیشه است

  وزیرارتباطات و فناوری اطلاعت درمراسم بزرگداشت مقام معلم که با حضور اعضای هیات علمی پژوهشگاه فضایی ،ارتباطات وفناوری اطلاعات ودانشکده پست و مخابرات برگزارشد؛گفت:توفیق علمی در هر جامعه ای درگروارج نهادن به صاحبان فکرواندیشه است. دکتر واعظی: توفیق علمی در هر جامعه ای درگرو ارج نهادن به صاحبان اندیشه است


  به گزارش مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات،دکترواعظی با گرامیداشت یادوخاطره شهیددکترقندی عضودانشکده پست و مخابرات  گفت:  پیشرفت علمی درهرجامعه درگروتکریم صاحبان فکر و اندیشه است.

  وی بابیان اینکه سیاست نظام ودولت تربیت نیروی انسانی ماهراست؛افزود:شروع انقلاب اسلامی حرکتی  فرهنگی بود و براساس اندیشه اتفاق افتاد ومردم براساس ایده هابه پا خواستند.

  واعظی برتقدم موضوع تعلیم وتربیت درجامعه اسلامی تاکیدکرد و ادامه داد:سرمایه گذاری برای تربیت نسل آینده بسیارحائزاهمیت است.

  وی پژوهش وآموزش را مکمل هم دانست وادامه داد: تدریس صرف و یا کارپژوهشی، به تنهایی نمی توانداهداف متعالی تعلیم رامحقق سازد وارزش انتقال فعالیتهای پژوهشی بسیار حائز اهمیت است.

   

  وزیرارتباطات و فناوری اطلاعت درمراسم بزرگداشت مقام معلم که با حضور اعضای هیات علمی پژوهشگاه فضایی ،ارتباطات وفناوری اطلاعات ودانشکده پست و مخابرات برگزارشد؛گفت:توفیق علمی در هر جامعه ای درگروارج نهادن به صاحبان فکرواندیشه است.

   

  وزیرارتباطات برتئوریزه کردن یافته های پژوهشی تاکیدکردو افزود:تفکر دولت تدبیرو امید برمبنای  روند تحقیقاتی شکل گرفته و نتیجه آن پژوهشها، ارائه  تفکراعتدالی بود که  دردوره انتخابات مطرح شد.

  وی با بیان اینکه کسانی که صاحب اندیشه هستند بایددرکشور پیشران باشند ادامه داد:دولت تدبیر و امیدبنادارد مدیر ونیروی متخصص تربیت کند.

  واعظی اظهارکرد: تا آنجاکه امکان دارد تلاش می کنیم نخبگان را در داخل کشور حفظ کنیم  تا بتوانیم به استقلال در عمل دست یابیم

  وی برموضوع  تحقیق و پژوهش بومی تاکید کردو افزود:دوعرصه ICTوفضا لبه های تکنولوژی هستند و بدون تربیت نیروی متخصص نمی توانیم موفق باشیم.

  وی برحل دغدغه های معیشتی وجایگاهی اعضای هیات علمی درمراکز تحقیقاتی  وزارت ارتباطات تاکید کرد و ادامه داد: دراین زمینه نیازمند تشکیل کمیته ای هستیم  و تعامل با وزارت علوم را آغاز کرده ایم.