آئین نامه حمایت

  دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویی
  ۱- هدف
  هدف از تدوین این دستورالعمل، ارائه کلیات فرایند تعریف،  نظارت و حمایت مالی از پایان نامه‌های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، در سطح پژوهشگاه فضایی ایران می‌باشد.  ۲- واژگان و تعاریف


  ۲-۱- پایان نامه
  پایان نامه گزارشی است مکتوب به زبان فارسی یا انگلیسی که در آن دانشجو نتایج بررسی وتحقیق خویش را در یکی از حیطه‌های رشته تحصیلی مربوطه زیر نظر استاد(ان) راهنما انجام داده و ارایه می‌نماید. پایان نامه‌ها می‌توانند پژوهش بنیادی، کاربردی، بنیادی -کاربردی باشند.

  ۲-۲- دانشجوی تحصیلات تکمیلی
  فردی است که در یکی از دانشگاه‌ها و یا مؤسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا مشغول به تحصیل می‌باشد.

  ۲-۳- پژوهشگاه
  منظور از عنوان پژوهشگاه در این سند، پژوهشگاه فضایی ایران است.

  ۲-۴- پژوهشکده
  منظور از پژوهشکده در این سند هر یک از پژوهشکده‌های تابعه پژوهشگاه فضایی ایران است.

  ۲-۵- استاد راهنما/مشاور
  عضو هیئت علمی که براساس مصوبه اداره آموزش و یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و یا مؤسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولیت هدایت پایان نامه و یا رساله دانشجو را بر عهده دارد.


  ۳- روند اجرا


  ۵-۱-کلیات
  با توجه به سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های تدوین شده سازمان فضایی و به منظور بهره‌مندی از ظرفیتها و قابلیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های پژوهشگاه، روند نمای بکارگیری این قابلیتها و ظرفیتها در قالب پروژه‌های پایان نامه ای دانشجویی در گام‌های ذیل در این سند تدوین شده است.


  الف)‌ شناسایی پایان نامه‌های دانشجویی در حوزه‌های مأموریتی مرتبط با پژوهشگاه و پژوهشکده‌ها؛
  ب)‌ بررسی، اصلاح و تصویب پایان نامه‌های دانشجویی؛
  ج)‌ نظارت بر اجرا و ارزیابی خروجی‌ پایان نامه‌های دانشجویی؛
  د)‌ تأمین اعتبار، عقد قرارداد و پرداخت و تسویه مالی با دانشجویان و اساتید راهنما.

  ۵-۲- شناسایی پایان نامه‌های دانشجویی
  فاز شناسایی پایان نامه‌های دانشجویی شامل مراحل زیر است:
  الف)‌ اطلاع رسانی حوزه‌های تخصصی هریک از گروه‌های پژوهشی پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه؛
  ب)‌ درخواست پذیرش طرح توسط دانشجو و دریافت طرح پایان نامه توسط معاونت‌های پژوهشی.

   

  ۵-۲-۱- اطلاع رسانی حوزه‌های تخصصی
  حوزه‌های مأموریتی و تخصصی هریک از گروههای پژوهشی پژوهشکده‌ها از طریق وب سایت پژوهشکده، وب‌سایت پژوهشگاه و وب‌سایت سازمان فضایی ایران، همچنین از طریق مکاتبات ادواری (در بازه های سه ماهه) توسط معاونتهای پژوهشی پژوهشکده‌ها و معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی مختلف اطلاع رسانی می‌شود.

  ۵-۲-۲- درخواست پذیرش طرح توسط دانشجو
  با توجه به حوزه‌های تخصصی و پروژه‌های اطلاع رسانی شده توسط معاونت‌های پژوهشی در سطح پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه، دانشجویان نسبت به تکمیل "فرم درخواست پذیرش پایان نامه" اقدام نموده و پس از اخذ تاییدات لازم از اساتید راهنما/مشاور فرم تکمیل شده را به همراه رونوشت برابر اصل شده پروپوزال پایان نامه و معرفی نامه از سوی دانشگاه مربوطه به پژوهشگاه/ پژوهشکده مرتبط(که آدرس و کد پستی آن  اطلاع رسانی شده) ارسال می‌نماید. معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه/ معاونت پژوهشی پژوهشکده پس از دریافت "فرم درخواست پذیرش پایان نامه" و پروپوزال پایان نامه نسبت به اطلاع رسانی دریافت موارد به دانشجو اقدام می‌نماید.

  تذکر- پروپوزال پایان‌نامه/ رساله می‌بایست حداقل شامل مواردی از قبیل موضوع تحقیق، شرح مساله، اهداف طرح، پژوهشهای مرتبط با طرح، روش‌ها و ابزار تحقیق، منابع مورد نیاز و اطلاعات کامل زمانبندی طرح باشد.

  ۳-۳- بررسی و تصویب پایان نامه های دانشجویی
  ۳-۳-۱- بررسی و تایید رئیس گروه پژوهشی/مسئول واحد مرتبط
  پس از ارائه "فرم درخواست پذیرش پایان نامه" به همراه رونوشت پروپوزال و معرفی نامه توسط دانشجو به پژوهشکده یا پژوهشگاه، پایان نامه جهت بررسی و اعلام نظر به رئیس گروه پژوهشی و یا مسئول واحد مربوطه ارائه می‌گردد.
  رئیس گروه پژوهشی و یا مسئول واحد مرتبط با پایان نامه می-بایست با توجه به موارد ذیل، درخصوص تأیید و تعیین مبلغ پیشنهادی حمایت از پایان نامه در قالب بخش دوم فرم درخواست پذیرش پایان نامه اعلام نظر نماید.

  •    انطباق موضوع پایان نامه با حوزه تخصصی مأموریت و یا پروژه مرتبط اعلام شده در فرم درخواست پذیرش؛
  •    تکراری نبودن موضوع پایان نامه و یا اجرای طرحهای مشابه در پژوهشکده/پژوهشگاه؛
  •    کاربردی بودن طرح براساس برنامه های فعلی و در دست اجرای پژوهشکده/پژوهشگاه؛
  •    کاربردی بودن طرح در حوزه آینده پژوهی و پویش فناوری‌های آتی پژوهشکده/پژوهشگاه؛
  در صورت نیاز به انجام اصلاحات تکمیلی پروپوزال پایان نامه رئیس گروه پژوهشی و یا مسئول واحد مرتبط می‌تواند حمایت از پایان نامه را بصورت مشروط تایید نمایدکه در این صورت موارد مورد نظر جهت اصلاح و تکمیل پروپوزال پایان نامه می‌بایست جهت اصلاح پروپوزال و اخذ تاییدات اساتید و دانشگاه‌ها به دانشجویان عودت گردد.

  تذکر - در صورتیکه طرح پایان نامه در برنامه های فعلی و آتی جایگاهی ندارد، حمایت از آن می‌تواند با توجه به اهداف ذکر شده در سند راهبردی حمایت از پایان نامه های دانشجویی با سیاست ترویج حوزه های تخصصی مورد نظر سازمان فضایی و تصویر سازی سازمان به عنوان حامی فعالیت‌های دانشجویی در این حوزه ها انجام شود.

  ۳-۳-۲- بررسی و تایید معاونت پژوهشی پژوهشکده
  معاونت پژوهشی پژوهشکده/ معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه براساس موارد مندرج در "فرم درخواست پذیرش پایان نامه" و پروپوزال پایان نامه و با توجه به اعلام نظر رئیس گروه پژوهشی/واحد مربوطه نسبت به بررسی و اعتباردهی موارد اقدام می‌نماید.


  معاونت پژوهشی پژوهشکده‌ها درصورت تأیید، "فرم درخواست پذیرش پایان نامه" را تکمیل و جهت تصمیم گیری به معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه ارائه می‌نمایند.
  در صورت عدم تایید پایان نامه توسط معاونت پژوهشی پژوهشکده/ معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فرم رد شده را به گروه پژوهشی/واحد مربوطه جهت اصلاح موارد و یا عودت به دانشجو ارائه می‌گردد.


  ۳-۳-۳- تصویب پایان نامه
  پایان نامه‌های تایید شده توسط معاونت‌های پژوهشی پژوهشکده‌ها پس از ارائه به معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه توسط این معاونت بررسی شده و در انطباق با  موارد زیر در دستور جلسه شورای پژوهشی پژوهشگاه قرار می‌گیرد.


  •    عدم تکراری و یا موازی بودن طرحهای پایان نامه ای؛
  •    میزان حمایت از پایان نامه ها با توجه به مانده ظرف اعتباری پژوهشگاه در حمایت از پایان نامه ها؛
  •    هم‌راستایی طرحها با برنامه های پژوهشگاه.


  در صورت تصویب  پایان نامه در شورای پژوهشی پژوهشگاه فضایی، پس از تکمیل "فرم درخواست پذیرش پایان نامه"، و تعیین ناظر پایان نامه که یکی از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه/پژوهشکده بوده و به عنوان استاد راهنمای دوم در مراحل مختلف پایان نامه می-باشد، اصل فرم پذیرش پایان نامه تصویب شده به همراه پروپوزال پایان نامه در معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی بایگانی می‌گردد و دو نسخه رونوشت از آن به دانشجو و معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه (جهت تامین اعتبار و عقد قرار دادهای لازم) ارسال می‌شود. درصورت عدم تأیید"فرم درخواست پذیرش پایان نامه" در شورای پژوهشی دلایل عدم پذیرش پایان نامه می‌بایست بصورت شفاف در "فرم درخواست پذیرش پایان نامه" درج گردد. اطلاع رسانی پذیرش/عدم پذیرش به دانشجو، دانشگاه‌ها و یا مؤسسات پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس گروه پژوهشی/واحد مربوطه توسط معاونت پژوهشی پژوهشکده/پژوهشگاه می-بایست انجام گردد.

  ۳-۴- نظارت بر اجرا و ارزیابی خروجی های پایان نامه های دانشجویی
  مسئولیت نظارت بر اجرای پایان نامه و ارزیابی خروجی‌های آن بر عهده ناظر پایان نامه است و این گام می بایست مطابق جدول زیر انجام گردد.


  ▲جدول شماره ۱- فازهای نظارتی پایان نامه ها


  مقطع تحصیلی حداقل فاز های نظارتی و ارزیابی
  کارشناسی ارشد قبل از جلسه دفاعیه پایان نامه
  دکترا
  پس از گذشت ۲۵% از زمان طرح و تحقق نقاط کنترلی متناظر آن
  دکترا پس از گذشت ۵۰% از زمان طرح و تحقق نقاط کنترلی متناظر آن
  دکترا پس از اتمام طرح و قبل از برگزاری جلسه دفاعیه  روند ارائه و بررسی خروجی‌های فازهای نظارتی تعریف شده به شرح ذیل می باشد.
  ۱.    ارائه خروجی‌های پایان نامه توسط دانشجو در قالب مستندات با الگوی گزارشات پژوهشگاه/پژوهشکده به ناظر پایان نامه؛
  ۲.    بررسی گزارشات توسط ناظر براساس مواردی نظیر موارد زیر و تشکیل جلسه با دانشجو و استاد راهنما در صورت لزوم؛
  -    تطابق اهداف طرح با خروجیهای ارائه شده
  -    تطابق اجرای طرح با متدها و روشهای معتبر علمی
  -    تطابق زمانبندی برنامه ریزی شده طرح و زمان واقعی اجرای پایان نامه
  ۳.    ارائه گزارشات مورد تایید توسط ناظر پایان نامه، به مرکز اسناد پژوهشکده/پژوهشگاه؛
  ۴.    اعتباردهی گزارشات توسط مرکز اسناد و اطلاع رسانی اعتبار به ناظر؛
  ۵.    تکمیل "فرم صورتجلسه تحویل کار" توسط ناظر پایان نامه و ارسال آن به معاونت پژوهشی پژوهشکده/پژوهشگاه و یک رونوشت آن به دانشجو.

  ۳-۵- تامین اعتبار و پرداخت و تسویه مالی با دانشجویان و اساتید راهنما
  با توجه به موارد ثبت شده در "فرم ابلاغ پایان نامه‌های مصوب"، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه نسبت به تخصیص مبلغ حمایتی(از محل اعتبار تخصیص سازمان فضایی به پژوهشگاه) به معاونت اجرایی هر یک از پژوهشکده‌ها اقدام می‌نماید.
  بر اساس مبالغ تخصیصی طرح شده معاونت اجرایی پژوهشکده ها نسبت به عقد قرار داد با دانشگاه‌ها اقدام می نمایند.
  موضوعات مالی و اعتباری جهت حمایت از پایان نامه ها به دو صورت ذیل می تواند اجرایی گردد:
  ۱.    قراردادهای رسمی بین پژوهشکده/پژوهشگاه و دانشگاهها؛
  ۲.    قراردادهای تنخواهی.


  تذکر۷- قراردادهای تنخواهی بنا به نظر معاونت پژوهشی پژوهشکده ها/پژوهشگاه در رابطه با دانشگاه‌هایی می‌تواند منعقد گردد که تعامل گسترده و پیوسته ای در زمینه تعریف پروژه های پایان نامه‌ای با پژوهشگاه داشته باشند. در رابطه با دانشگاه‌هایی که دارای  قرارداد تنخواهی با پژوهشکده‌ها می‌باشند، بجای انعقاد قرارداد با دانشگاه به منظور حمایت از پایان نامه، می‌بایست "فرم سفارش کار" بین ناظر پایان نامه و استاد راهنمای پایان نامه منعقد گردد.

   

  ۳-۵-۱- پرداخت به پایان نامه ها
  نحوه محاسبه پرداخت مبالغ تایید شده طرح به دانشجویان و اساتید دانشگاهی بر اساس قرارداد رسمی و یا قراداد تنخواهی منعقده بین پژوهشکده ودانشگاه بصورت جدول شماره ۲ می‌باشد.


  ▲جدول شماره ۲- نحوه پرداخت مبالغ طرح به دانشجویان و اساتید دانشگاهی

   

  مقطع تحصیلی مرحله پرداخت
  زمان پرداخت میزان پرداخت
  پایان نامه های کارشناسی ارشد
  پیش پرداخت
  در زمان تصویب پایان نامه ۳۰% مبلغ پایان نامه
  پایان نامه های کارشناسی ارشد پرداخت باقیمانده
  پس از اتمام پروژه و تایید نتایج در جلسه دفاع و تایید ناظر پایان نامه ۷۰% مبلغ پایان نامه
  پایان نامه های دکترا پیش پرداخت در زمان تصویب پایان-نامه ۲۰% مبلغ پایان نامه
  پایان نامه های دکترا پرداخت مرحله اول پس از گذشت ۲۵% از زمان پروژه و تحقق نقاط کنترلی توافق شده ۲۰% مبلغ پایان نامه
  پایان نامه های دکترا پرداخت مرحله دوم
  پس از گذشت ۵۰%از زمان پروژه و دستیابی به نتایج نقاط کنترلی توافق شده ۲۰% مبلغ پایان نامه
  پایان نامه های دکترا پرداخت باقیمانده پس از اتمام پروژه و تایید نتایج آن در جلسه دفاع و تایید ناظر پایان نامه ۴۰% مبلغ پروژه
  ۴۰% مبلغ پایان نامه
  روند پرداخت مبلغ حمایتی به دانشجو و استاد دانشگاه بدین صورت می‌باشد که در صورت تحقق نتایج در فازهای ذکر شده در بالا ناظر پایان نامه مربوطه درخواست پرداخت را در قالب "فرم صورتجلسه تحویل‌کار" به معاونت پژوهشی پژوهشکده/معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه ارسال می نماید.


  معاونت پژوهشی پژوهشکده/معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه پس از بررسی خروجی‌های توافق شده در طرح و خروجی‌های ذکرشده در "فرم صورتجلسه تحویل‌کار" در صورت تایید نسبت به ارسال فرم به معاونت اجرایی پژوهشکده/معاونت اداری،‌ مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه اقدام می‌نماید. معاونت اجرایی پژوهشکده/ معاونت اداری،‌مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه نسبت به پرداخت مطابق قرارداد اقدام می نماید.


  تذکر - در قراردادهای تنخواهی، معاونت اجرایی پژوهشکده/معاونت اداری،‌ مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه مطابق موارد طرح شده در "فرم صورتجلسه تحویل کار" نسبت به ارسال نامه پرداخت به معاونت پژوهشی دانشگاه مورد نظر اقدام می نماید.


  تذکر- نسبت پرداخت حق الزحمه به اساتید راهنما و دانشجویان در پایان نامه‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد.

   

   

  ▲جدول شماره۳- مبلغ حق الزحمه استاد و دانشجو


  مقطع حق الزحمه دانشجو
  حق الزحمه استاد دانشگاه
  ستاد پژوهشگاه/پژوهشکده
  کارشناسی ارشد ۴۵% ۴۵% سربار  دانشگاه سربار تخصیصی سازمان+۱۰% مبلغ پایان نامه
  دکترا ۴۵% ۴۵% سربار  دانشگاه سربار تخصیصی سازمان+۱۰% مبلغ پایان نامه