موضوعات اولویت دار

   

  ۱- ارسال انسان به فضا
  ۲- ماهواره های مخابراتی
  ۳- ماهواره های سنجشی
  ۴- پیشرانه های فضایی
  ۵- رانشگرهای فضایی
  ۶- مکانیزمهای فضایی
  ۷- مواد و آلیاژها با کاربردهای فضایی
  ۸- آشکارسازهای شیمیایی در صنایع فضایی
  ۹- مولدهای انرژی در سامانه های فضایی
  ۱۰- ذخیره سازهای انرژی در سامانه های فضایی
  ۱۱- تجهیزات فضانوردی
  ۱۲- حسگرهای فضایی
  ۱۳- سنجنده های فضایی
  ۱۴- سازه های فضایی