۱۶ مرداد ۱۳۹۵


  تصویری زیبا از سحابی خرچنگ عکس از: ESA
  تصویری زیبا از سحابی خرچنگ

  عکس از: ESA

  تصویری از اسنلادوس ششمین قمر بزرگ زحل عکس از: ESA
  تصویری از اسنلادوس ششمین قمر بزرگ زحل

  عکس از: ESA

  تصویری از سیارک ۶۷-P که کاوشگر روزتا در فاصله ۵/۱۴ کیلومتری از هسته آن گرفته است. عکس از: ESA
  تصویری از سیارک ۶۷-P که کاوشگر روزتا در فاصله ۵/۱۴ کیلومتری از هسته آن گرفته است.
  عکس از: ESA

  تصویر ماهواره‌ای از یخچال طبیعی مالاسپینا عکس از: ESA
  تصویر ماهواره‌ای از یخچال طبیعی مالاسپینا
  عکس از: ESA

  کهکشان NGC ۳۱۲۵ عکس از:NASA
  کهکشان NGC ۳۱۲۵

  عکس از:NASA

   

   

  منبع خبر ۱: www.nasa.gov
  منبع خبر  ۲: www.esa.int