مکانیزم قفل انتهایی ماهواره با نوع زبانه‌ای

مکانیزم قفل انتهایی ماهواره با نوع زبانه‌ای