طراحی و ساخت مکانیزم گسترش پنل های خورشیدی ماهواره LEO با محرک فنر و دمپر موتور DC

طراحی و ساخت مکانیزم گسترش پنل های خورشیدی ماهواره LEO با محرک فنر و دمپر موتور DC