شیپوره نمایی با پوسته تقویت شده فلزی و مقطع مربعی برای آزمایشگاه آکوستیک

شیپوره نمایی با پوسته تقویت شده فلزی و مقطع مربعی برای آزمایشگاه آکوستیک