سیستم جدایش غیرانفجاری ماهواره با سطح شوک مکانیکی پایین

سیستم جدایش غیرانفجاری ماهواره با سطح شوک مکانیکی پایین