سیستم تعیین موقعیت رادیوئی طیف گسترده و زمین‌پایه بومی برای ماهواره

سیستم تعیین موقعیت رادیوئی طیف گسترده و زمین‌پایه بومی برای ماهواره