اختراعات

اختراع ثبت شده پژوهشگاه فضایی ایران در نیمه اول سال 1397