ماهواره مخابراتی ناهید ۱

ماهواره مخابراتی ناهید ۱