مکانیزم بازکننده آنتن

مکانیزم بازکننده آنتن
کد: PRD-TAB-THR-011
نوع: Product