طراحی، ساخت و تولید و مونتاژ سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی(باتری)

طراحی، ساخت و تولید و مونتاژ سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی(باتری)
کد: PRD-SHZ-MEC-018
نوع: Technology