طراحی و ساخت حسگر افق زمین

طراحی و ساخت حسگر افق زمین
کد: PRD-SHZ-MEC-015
نوع: Technology