رادار دهانه مصنوعی(سار)

رادار دهانه مصنوعی(سار)
کد: PRD-SHZ-MEC-017
نوع: Technology