آزمون های رئومتری (بررسی تغییر شکل سیال در اثر میدان تنش اعمال شده)

آزمون های رئومتری  (بررسی تغییر شکل سیال در اثر میدان تنش اعمال شده)
کد: LAS-TEH-STRI-027
نوع: Laboratory Services