شناسایی مشخصه های ابعاد نانوذرات با استفاده از تکنیک DLS

شناسایی مشخصه های ابعاد نانوذرات با استفاده از تکنیک DLS
کد: LAS-TEH-STRI-022
نوع: Laboratory Services