آزمون کشش گرم تا دمای oC ۱ ۱۰۰ و ظرفیت ۲۵ تن

آزمون کشش گرم تا دمای oC ۱ ۱۰۰ و  ظرفیت ۲۵ تن
کد: LAS-TEH-STRI-001
نوع: Laboratory Services