گزارش سومین جلسه پروژه ماهواره‌های کوچک دانشجویی اپسکو

رویداد
گزارش سومین جلسه پروژه ماهواره‌های کوچک دانشجویی اپسکو
1394/03/27
00:00:00