کارگاه آموزشی سنجش از دور زمین با استفاده از رادار دهانه ترکیبی

رویداد همایش
1395/07/24
00:00:00