جلسه رؤسای سازمان‌های فضایی برای بررسی تغییرات آب و هوایی و مدیریت بلایا

رویداد
جلسه رؤسای سازمان‌های فضایی برای بررسی تغییرات آب و هوایی و مدیریت بلایا
1394/04/13
00:00:00