خبرنامه داخلی

  خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، تابستان ۱۳۹۹

خبرنامه حاضر که نهمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران و ویژه فصل تابستان است، اخبار مهمی را در بر می گیرد.

 خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

خبرنامه داخلی، زمستان ۱۳۹۸

هفتمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل زمستان پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد.

  خبرنامه داخلی، بهار ۱۳۹۹

خبرنامه داخلی، بهار ۱۳۹۹

هشتمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل بهار پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد.

 خبرنامه داخلی، پاییز 1398

خبرنامه داخلی، پاییز 1398

ششمین شماره خبرنامه داخلی پژوهشگاه فضایی ایران، اخبار فصل پاییز پژوهشگاه فضایی ایران را دربر می‌گیرد. پژوهشگاه در فصل پاییز شاهد بازدید مشاور رئیس جمهور، برخی نمایندگان...