انعکاس خبر همکاری پژوهشگاه فضایی ایران با دانشکده فنی دانشگاه تهران در ۳۷ طرح مشترک در سایر رسانه‌ها

خبر
انعکاس خبر همکاری پژوهشگاه فضایی ایران با دانشکده فنی دانشگاه تهران در ۳۷ طرح مشترک در سایر رسانه‌ها
1398/03/20
15:23:01