ژاپن اولین ماهواره مخابراتی نظامی خود را به فضا پرتاب کرد

خبر
ژاپن اولین ماهواره مخابراتی نظامی خود را به فضا پرتاب کرد
1395/11/06
00:00:00