پروژه های پرهزینه اعزام موجود زنده به فضا چقدر با اولویت‌های کشور هماهنگ است؟

خبر
پروژه های پرهزینه اعزام موجود زنده به فضا چقدر با اولویت‌های کشور هماهنگ است؟
1392/07/28
00:00:00