پرتاب کاوشگر ونرا با هدف کارهای تحقیقاتی در سیاره ناهید

خبر
پرتاب کاوشگر ونرا با هدف کارهای تحقیقاتی در سیاره ناهید
1393/08/26
00:00:00