وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد/ عزم جدی در ساخت ماهواره ملی و بومی

خبر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد/ عزم جدی در ساخت ماهواره ملی و بومی
1394/11/17
00:00:00