وزیرارتباطات اولویت های سال ۹۶ را اعلام کرد:

خبر
وزیرارتباطات اولویت های سال ۹۶ را اعلام کرد:
1396/01/14
00:00:00