هشتمین کارگاه آموزشی سامانه‌های اویونیک، داده، کنترل و نرم‌افزار اروپا

خبر
هشتمین کارگاه آموزشی سامانه‌های اویونیک، داده، کنترل و نرم‌افزار اروپا
1393/06/31
00:00:00