نخستین پیام «شکارچی دنباله‌دار» اروپا به زمین ارسال شد

خبر
نخستین پیام «شکارچی دنباله‌دار» اروپا به زمین ارسال شد
1392/11/06
00:00:00