نخستین پیاده‌روی فضایی ساکنان ایستگاه فضایی در سال جدید

خبر
نخستین پیاده‌روی فضایی ساکنان ایستگاه فضایی در سال جدید
1392/02/04
00:00:00