نخستین بخش از راه پیمایی فضایی در ایستگاه بین المللی به پایان رسید

خبر
نخستین بخش از راه پیمایی فضایی در ایستگاه بین المللی به پایان رسید
1393/12/04
00:00:00