منظومه ماهواره های آسیایی در مدار لئو قرار می گیرد

خبر
منظومه ماهواره های آسیایی در مدار لئو قرار می گیرد
1393/03/25
00:00:00