مشاهده سایه ماه بر زمین از منظر فضا در اولین خورشیدگرفتگی سال

خبر
مشاهده سایه ماه بر زمین از منظر فضا در اولین خورشیدگرفتگی سال
1392/02/23
00:00:00