مراسم تجلیل از بازنشستگان سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد

خبر
مراسم تجلیل از بازنشستگان  سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران  برگزار شد
1392/08/12
00:00:00