ماهواره های گالیله اروپا به مدار هدف نرسیدند

خبر
ماهواره های گالیله اروپا به مدار هدف نرسیدند
1393/06/08
00:00:00