ماهواره های تجاری انگلیس تا ۲۰۲۰ به فضا می روند

خبر
ماهواره های تجاری انگلیس تا ۲۰۲۰ به فضا می روند
1395/12/03
00:00:00