ماهواره مخابراتی فرانسه به فضا پرتاب شد

خبر
ماهواره مخابراتی فرانسه به فضا پرتاب شد
1392/02/25
00:00:00