ماهواره تمام الکتریکی جهان به فضا پرتاب شد

خبر
ماهواره تمام الکتریکی جهان به فضا پرتاب شد
1393/12/11
00:00:00