ماهواره "آت ست" از توقف خارج شد/ افزایش همکاری صنایع و دانشگاه امیرکبیر

خبر
ماهواره "آت ست" از توقف خارج شد/ افزایش همکاری صنایع و دانشگاه امیرکبیر
1393/07/07
00:00:00