ماهواره «شریف» در صف پرتاب سازمان فضایی ایران ایستاد

خبر
ماهواره «شریف» در صف پرتاب سازمان فضایی ایران ایستاد
1392/02/23
00:00:00