ماهواره «رصدگر میدان گرانشی زمین» اروپا به پایان عمر نزدیک شد

خبر
ماهواره «رصدگر میدان گرانشی زمین» اروپا به پایان عمر نزدیک شد
1392/07/28
00:00:00