فضاپیمای «وویجر۱» یک سال پیش از منظومه شمسی خارج شده است؟

خبر
فضاپیمای «وویجر۱» یک سال پیش از منظومه شمسی خارج شده است؟
1392/05/27
00:00:00