فردا از دو ماهواره سنجشی و مخابراتی توسط رییس جمهوری رونمایی می شود

خبر
فردا از دو ماهواره سنجشی و مخابراتی توسط رییس جمهوری رونمایی می شود
1395/11/12
00:00:00