فاصله بین کره زمین تا ماه به اندازه ی تمام سیاره‌های منظومه شمسی

خبر
فاصله بین کره زمین تا ماه به اندازه ی تمام سیاره‌های منظومه شمسی
1393/08/06
00:00:00