شریف ست، یکی از سه ماهواره ایرانی در نوبت پرتاب قرار دارد

خبر
 شریف ست، یکی از سه ماهواره ایرانی در نوبت پرتاب قرار دارد
1392/02/14
00:00:00