شبیه‌سازی فرود کاوشگر بر روی دنباله‌دار در ایستگاه فضایی بین‌المللی

خبر
شبیه‌سازی فرود کاوشگر بر روی دنباله‌دار در ایستگاه فضایی بین‌المللی
1393/08/21
00:00:00