سامانه ارسال گزارشات جوی VSAT در زاهدان افتتاح شد

خبر
سامانه ارسال گزارشات جوی VSAT در زاهدان افتتاح شد
1393/07/26
00:00:00