ساخت ماهواره مخابراتی ناهید ۲ توسط پژوهشگاه فضایی ایران

خبر
ساخت ماهواره مخابراتی «ناهید ۲» با همکاری پژوهشگاه فضایی
1395/11/06
00:00:00